საშეღავათო პოლიტიკის ეფექტურობისა და შედეგების კვლევა საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში, 2020

ინტერკულტურული მოწიფულობის კვლევა საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა სტუდენტებში, 2020

ეთნიკური უმცირესობის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა პროფესიული განვითარების, კარიერული წინსვლისა და დასაქმების შესაძლებლობები და პერსპექტივები, 2017

ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი პროგრამის ეფექტურობის კვლევა, 2016

ეთნიკურ უმცირესობათა სკოლების მასწავლებლების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული ზრდისათვის, 2015

 ზოგადი განათლების ვაუჩერული დაფინანსების ეფექტურობის კვლევა თანასწორობის კონტექსტში, 2014

ინტერკულტურული განათლების ასპექტების კვლევა საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებელთა განათლების პროგრამების მიხედვით, 2014

 ინტერკულტურული განათლების ასპექტების კვლევა საქართველოს სკოლების დაწყებით საფეხურზე, 2013

კვოტირების სისტემის კვლევა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში, 2013

გენდერული თანასწორობის საკითხი საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლებისას, 2012

 ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ბილინგვური განათლების პროგრამების ეფექტურობაზე, 2011

სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები, პრობლემები და გამოწვევები, 2011

საქართველოში სამოქალაქო ინტეგრაციის ზოგიერთი ასპექტი, 2011

სასწავლო გეგმებსა და შეფასების სისტემაში ინტერკულტურული სწავლების პრინციპების ასახვის რეკომენდაციები, 2010

ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში, 2010

სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში, I სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2008

რეკომენდაციები ენობრივ უმცირესობათა დაცვის მიმართულებით ენობრივი პოლიტიკის შემუშავებისთვის, 2008